در مورد سـداد سوال, انتقاد یا پیشنهادی داریـد؟

آن را با ما در میـان بگذارید.

راه‌های ارتبـاط با مـا:

  • پرکردن فـرم مقابل
  • تمـاس با شمـاره ۳۲۹۳۶۲۷۱-۰۲۵
  • ارسـال ایمیل به info@sadaadnoor.com